Arv og skifte

Efter hvilket lands arveregler fordeles arven efter mig?
Indtil ikrafttrædelsen den 17. august 2015 af EU-forordning nr. 650/2012 af 4. juli om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et eurpæisk arvebevis, blev arv efter en dansk statsborger skiftet efter de danske arveregler, uanset om afdøde var fastbosiddende i Spanien eller i Danmark på dødstidspunktet. Det afgørende var statsborgerskabet.

EU-forordningen finder anvendelse på arv efter personer som er afgået ved døden den 17. august 2015 eller herefter.

Er du dansk statsborger, bosiddende i Danmark og ejer en feriebolig i Spanien, vil arven fortsat blive fordelt efter de danske arveregler. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle vil kunne overtage boligen i Spanien, hvis vedkommende vælger at hensidde i uskiftet bo (forudsætter fælleseje og fællesbørn).

Hvis du derimod er fastbosiddende i Spanien, vil situationen for den efterlevende ægtefælle være en helt anden efter ikrafttrædelsen af EU-forordningen. Arven efter førstafdøde ægtefælle vil nu blive skiftet efter de spanske arveregler. Det betyder, at den efterlevende ægtefælle vil blive betydeligt ringere stillet end før EU-forordningen trådte i kraft. Den efterlevende ægtefælle vil kun arve brugsnydelsesretten til en tredjedel af arven (Katalonien, De Baleariske Øer, Aragonien, Navarra og Baskerlandet har særlige arveregler). Resten vil tilfalde børnene til lige deling. Dette vil være fordelingen af arven, hvis arvelader ikke havde oprettet testamente. Fastbosiddende danskere i Spanien har mulighed for at oprette et spansk testamente, hvori det anføres, at det er testators ønske, at arven skal fordeles efter de danske arveregler. Dette betyder, at den efterlevende ægtefælle kan arve afdødes halvdel af ejendommen i Spanien. Det er således vigtigt, at fastbosiddende danske boligejere i Spanien er klar over, at arven efter dem vil blive fordelt efter de spanske arveregler, hvis vedkommende ikke har oprettet testamente.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker, at jeg skal udarbejde et spansk testamenter over dine globale aktiver eller over dine aktiver beliggende i Spanien.

Hvor behandles skiftet?
Ifølge den danske dødsboskiftelov skal et dødsbo behandles i den retskreds, hvor afdøde havde sin bopæl på dødstidspunktet. 

En persons bopæl er det land, hvor personen selv eller vedkommendes husstand har deres varige hjem, hvor deres ejendele almindeligvis befinder sig, og hvor personen opholder sig, når vedkommende ikke af særlige grunde midlertidigt - f.eks. på grund af ferie-, studie- eller forretningsrejse, sygdom eller strafafsoning - opholder dig et andet sted.  

En dansk skifteret er således ikke kompetent til at behandle et dødsbo, hvis afdøde havde sin bopæl i f.eks. Spanien. Dette gælder også selvom arvingerne bor i Danmark.

Den danske dødsboskiftelov åbner dog mulighed for, at boet alligevel kan behandles i Danmark, idet Justitsministeriet kan henvise boet eller en del af dette til behandling ved en dansk skifteret, såfremt
1. afdøde havde dansk statsborgerskab eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet, eller
2. afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.  

Efter fast praksis sker en eventuel henvisning af et bo, som bl.a. indeholder fast ejendom i Danmark til skifteretten i den retskreds, hvor den faste ejendom er beliggende. Boer, som ikke indeholder fast ejendom i Danmark, henvises efter praksis til skifteretten i den retskreds, hvor aktiverne befinder sig, eller til skifteretten i den retskreds, hvor arvingerne har bopæl.

Hvordan foregår et skifte i Spanien?
Arvingerne skal selv tage initiativ til at at få boet skiftet i Spanien. Dette sker ikke automatisk. Man modtager ikke en indkaldelse fra den lokale skifteret, som det er tilfældet i Danmark. I Spanien findes der ingen skifteretter.

Skiftet foregår ved, at man kontakter en advokat som kender lovgivningen på området i begge lande. Advokaten indsamler de nødvendige dokumenter (herunder kopi af testamente hvis et sådan findes eller, i modsat fald, certifikat fra henholdsvis det danske og det spanske centraltregister for testamenter på, at afdøde ikke havde oprettet testamente) og udarbejder en opgørelse over boets aktiver og passiver. Advokaten fremlægger dokumentationen for notaren, som udarbejder et såkaldt arveudlægsskøde. Arvingen skal acceptere arven, hvilket vedkommende gør på notarkontoret ved at underskrive nævnte arveudlægsskøde. Advokaten kan underskrive arveudlægsskødet på arvingens vegne med fuldmagt. Af arveudlægsskødet fremgår, hvordan arven fordeles. Med dette i hånden - og efter betaling af evt. arveafgift - kan den faste ejendom tinglyses i arvingens navn i ejendomsregisteret og indestående på bankkonti komme til udbetaling. Først når arvingen fremstår som ejer af ejendommen i ejendomsregisteret kan ejendommen sælges.

Hvad skal der betales dansk boafgift/spansk arveafgift af?
Var afdøde fastbosiddende (resident) i Danmark på dødstidspunktet, skal der i henhold til den danske boafgiftslov betales boafgift (arveafgiften blev i 1995 erstattet af en boafgift) af hele afdødes formue, uanset hvor i verden denne måtte befinde sig. Alle afdødes aktiver i Spanien skal således medtages i den danske boopgørelse. Da der ifølge spansk lovgivning skal betales arveafgift til Spanien af fast ejendom beliggende i Spanien, kan den i Spanien betalte arveafgift modregnes i den danske boafgift, således at dobbeltbeskatning undgås.

Var afdøde resident i Spanien på dødstidspunktet, skal samtlige afdødes aktiver medtages i skiftet i Spanien, herunder også eventuelle faste ejendomme beliggende i Danmark. Er arvingen resident i Spanien, skal arvingen betale spansk arveafgift af alt, hvad der måtte falde i arv til denne, uanset hvor i verden de arvede aktiver måtte befinde sig. Det kaldes på spansk at betale por obligación personal. Også her kan der ske modregning så dobbeltbeskatning undgås. Er arvingen derimod resident i Danmark, skal der kun betales spansk arveafgift af de arvede aktiver, der beror i Spanien på dødstidspunktet (fast ejendom, bankkonti og livsforsikringer oprettet i Spanien). Det kaldes på spansk at betale por obligación real.

Hvad angår dansk boafgift kan denne i henhold til boafgiftsloven kun opkræves, såfremt én af følgende tre betingelser er opfyldt:
1. Afdøde havde bopæl i Danmark. Som beskrevet ovenfor, omfatter afgiftspligten i så fald som udgangspunkt hele afdødes formue, uanset hvor i verden formuen befinder sig.
2. Afdøde havde bopæl i udlandet, men ejede fast ejendom i Danmark. I så fald skal der betales dansk boafgift af den faste ejendom, men ikke af anden formue, som afdøde måtte efterlade sig i Danmark. Boafgiften kan modregnes i den spanske arveafgift, således at dobbeltbeskatning undgås.
3. Afdøde havde bopæl i udlandet, men en del eller hele formuen er henvist til skiftebehandling i Danmark. I så fald skal der betales boafgift af den formue, der er omfattet af skiftet i Danmark.

Hvormeget skal der betales i arveafgift til Spanien?
Spanien er opdelt i 17 selvstyreregioner (comunidades autónomas). De regionale parlamenter har hver især vedtaget sin egen arveafgiftslov, hvorfor beregningen af arveafgiften er forskellig fra region til region.

Var afdøde fastbosiddende i f.eks Andalusien på dødstidspunktet, er det den andalusiske arveafgiftslov der finder anvendelse for beregning af arveafgiften.

Var afdøde ikke fastbosiddende i Spanien, men i et andet EU-land, f.eks. i Danmark, er det den regionallov hvor den faste ejendom er beliggende, der finder anvendelse for beregningen af arveafgiften. 

Hvilke fradragsmuligheder er der i den andalusiske lov om arveafgift?
I henhold til den andalusiske arveafgiftslov (Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre) er der følgende fradragsmuligheder:

• Børn, ægtefæller og forældre betaler ingen arveafgift, hvis det beløb den pågældende arver ikke overstiger 175.000 €. Det er en betingelse, at arvingens samlede formue inden udlodningen af arven ikke overstiger 402.678,11 €. Såfremt arven overstiger 175.000 € (blot med 1 cent), falder dette fradrag helt væk. Arvingen vil i så fald kun have ret til persongruppe-fradrag (se umiddelbart nedenfor) alt efter hvilken persongruppe arvingen tilhører samt evt. de fradrag der nævnes efterfølgende (invaliditet, fast bopæl og virksomhed). Pr. 1. januar 2017 sættes det arveafgiftsfrie beløb for børn, ægtefæller og forældre op til 250.000 € pr. arving. Det er underordnet, om arvingen er resident i Spanien eller ej.   

• Børn under 21 år (gruppe 1): 15.956,87 €. For hvert år barnet er yngre end 21 år forøges fradraget med 3.990,72 €. Fradraget kan dog højst udgøre 47.858,59 €.

• Børn på 21 år eller derover, forældre og ægtefæller (gruppe 2): 15.956,87 €

• Arvinger i 2. og 3. slægtsled, f.eks. søskende, nevøer/niecer og tanter/onkler (gruppe 3): 7.993,46 €

• Arvinger i 4. slægtsled, f.eks. fætre/kusiner, fjernere slægtninge og ubeslægtede (gruppe 4): 0 €

• Hvis arvingen har en invaliditetsgrad på 33% eller derover, men under 65%, er der et tillægsfradrag på 47.858,59 €. Er invaliditetsgraden på 65% eller derover, er tillægsfradraget på 150.253,03 €.

• Arves der en fast ejendom og udgør den arvede ejendom arvingens faste bopæl på dødstidspunktet, gives der et fradrag på 99,99% af boligens markedsværdi, hvilket vil sige at arvingen næsten ikke kommer til at betale arveafgift af den arvede ejendom. Fradraget kan dog højst udgøre 122.606,47 € pr. arving. Det er en betingelse, at ejendommen ikke afhændes i de første 10 år efter dødsfaldet, medmindre arvingen selv afgår ved døden i denne periode.

• Arvinger med en invaliditetsgrad på 33% eller derover og et afgiftsgrundlag på højst 250.000 € betaler ingen arveafgift.

• Arver afdødes børn eller ægtefælle en enkeltmandsvirksomhed, gives der et fradrag i afgiftsgrundlaget på 99%. Det er en betingelse, at virksomheden ikke afhændes i de første 5 år efter dødsfaldet.

Ovennævnte fradrag fratrækkes, hvorefter afgiftsgrundlaget fremkommer. Med udgangspunkt i dette beløb beregnes arvegiften ved at anvende en skala som går fra 7,65% til 36,50% (gældende for Andalusien).

Det herved fremkomne beløb skal i visse tilfælde ganges med en såkaldt multiplikationskoefficient.

Eksempler på multiplikationskoefficientens indflydelse på størrelsen af arveafgiften:

• Hvis arvingen tilhører gruppe 1 eller 2 og har en formue inden arvens udlodning på under 402.678,11 €, er multiplikationskoefficienten 1, hvorved arveafgiften forbliver uændret.

• Hvis arvingen ikke er beslægtet med afdøde og har en formue på under 402.678,11 €, ganges den ud fra skemaet beregnede arveafgift med multiplikationskoefficienten 2, hvorved arvegiften fordobles.

• Hvis arvingen ikke er beslægtet med afdøde og har en formue på over 4.020.770,98 €, ganges den udfra skemaet fundne arveafgift med en multiplikationskoefficient på 2,4. Hvis arven udgør mere end 797.555,08 €, svarer dette til en arveafgift på intet mindre end 81,6%!

Hvornår skal den spanske arveafgift senest betales?
Arvingen har en frist på 6 måneder fra datoen for dødsfaldet til at præsentere arveudlægsskødet for arveafgiftsmyndighederne. Også selvom arveafgiften måtte være 0 €, skal arveudlægsskødet præsenteres.  

Det er muligt at få fristen forlænget med yderligere 6 måneder, hvis der søges herom inden 5 måneder efter datoen for dødsfaldet. Selvom fristen måtte blive forlænget, påløber der alligevel morarenter fra 6 måneder efter dødsfaldet, medmindre der ikke skal betales nogen arveafgift.    

Arveafgiften forældes 4 år og 6 måneder efter datoen for dødsfaldet.

De vigtigste danske love på området:
• Arveloven (lov nr. 515 af 6.6.2007)
• Dødsboskifteloven (lov nr. 383 af 22.5.1996)
• Boafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 327 af 2.4.2012) 

De vigtigste spanske love på området:
• Código Civil (civillovbogen)
• De enkelte selvstyreregioners arveafgiftslove (for Andalusien: Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos).

Vigtig EU-lovgivning på området:
• EU-forordning nr. 650/2012 af 4. juli om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et eurpæisk arvebevis

Kontakt mig hvis du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med oprettelse af spansk testamente eller gennemførelse af et skifte i Spanien.  

Seneste opdatering: 29.06.16

 

logo villavista
Følg os

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.